< Powrót do strony głównej

REGULAMIN USŁUG SZKOLAWCHMURZE.ORG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkolawchmurze.org świadczy Użytkownikom bezpłatne usługi edukacyjne przez okres 16-25.03.2020r. poprzez dostęp do zadań edukacyjnych z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej dla klas 4 – 8 (dalej Usługi).
 2. Podmiotem świadczącym usługi jest Fundacja Społeczeństwo z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska, nr 47, lok. 10, kod 02-672 Warszawa,  wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346649;
 3. Definicje:
 4. Szkolawchmurze.org – platforma za pomocą której Usługodawca świadczy usługi edukacyjne drogą elektroniczną, dostępna pod adresem www.szkolawchmurze.org;
 5. Konto – miejsce Użytkownika w Szkolawchmurze.org, gdzie wprowadza swoje dane oraz zarządza usługami;
 6. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

2. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Rozpoczęcie korzystania z usług Szkolawchmurze.org jest równoznaczne z zawarciem Umowy z Usługodawcą.
 2. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  1. zapoznał się i zaakceptował Regulamin,
  2. zobowiązał się przestrzegać Regulamin,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych przekazanych podczas rejestracji
  4. wyraża zgodę na umieszczenie w Serwisie treści reklamowych
 3. Login Użytkownika to adres poczty elektronicznej Użytkownika. Hasło tworzy sam Użytkownik.
 4. Użytkownik zobowiązany jest chronić informacje umożliwiające dostęp do jego Konta.
 5. Usługi Szkolawchmurze.org są bezpłatne. Dostęp jest udzielany Użytkownikom na okres próbny od 16-25.03.2020r. Okres ten może zostać przedłużony.
 6. Po ustaniu okresu próbnego, o którym mowa w ust. 5 powyżej nie zostaną naliczone żadne opłaty. Zakończenie okresu próbnego jest równoznaczne z zawieszeniem konta Użytkownika.
 7. Usługi Szkolawchmurze.org obejmują możliwość zdalnego wypełniania zadań znajdujących się w kartach pracy z podstawy programowej szkoły podstawowej klas 4 – 8 oraz sprawdzania tych zadań.
 8. Użytkownik nie może: zamieszczać materiałów naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz praw osób trzecich. Materiały nie mogą zawierać: wulgaryzmów, zwrotów obraźliwych, wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania, treści propagujących przemoc, treści drastycznych, nawołujących do nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, treści pornograficznych. Niedozwolone jest zamieszczanie linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie usług Szkoływchmurze.org.
 10. Zabrania się publikacji treści i materiałów chronionych prawami autorskimi oraz treści i materiałów wymagających zgody osób trzecich.
 11. Usługodawca może usuwać materiały naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Usługodawca ma prawo zablokować Konto Użytkownika na okres czasowy. Dostęp Użytkownika do materiałów zostanie uniemożliwiony.
 13. Jeśli po odblokowaniu Konta Użytkownik ponownie naruszy Regulamin, lub obowiązujące przepisy prawa Usługodawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę.
 14. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny usunąć swoje Konto. Jest to równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Usług to: urządzenie z przeglądarką: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, przeglądarka z aktywną obsługą plików cookies, Internet.
 2. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarki oraz oprogramowania antywirusowego.

4. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Szkolawchmurze.org pisemnie na adres e-mail: [email protected]
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w Szkolawchmurze.org oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik dostanie prośbę o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania.
 4. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji  na swój adres e-mail.
 5. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Usług Szkolawchmurze.org., jednakże nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania Usług.
 6. Usługodawca zastrzega również możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych świadczenie Usług.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych w platformie Szkolawchmurze.org

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może zostać zmieniony w związku ze zmianą świadczonych usług lub w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Usługodawcę. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie w nim określonym, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianach. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasad wykorzystywania plików cookies przez Usługodawcę opisane zostały w Polityce prywatności.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień Regulaminu, rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd powszechny.